Kantoor Achten | AssurMiFID–regelgeving
ONS KANTOOR HEEFT ZICH ERTOE VERBONDEN OM DE REGELS VAN ASSURMIFID NA TE LEVEN.
AssurMiFID–regelgeving
15908
page-template-default,page,page-id-15908,multiple-domain-kantoorbocholt-be,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

AssurMiFID

Ons kantoor heeft zich ertoe verbonden om de regels van AssurMiFID na te leven. In dit verband delen we u graag onderstaande gegevens mee.

Aangeboden producten en diensten
Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan. De polisvoorwaarden zijn beschikbaar via ons kantoor.

Beleid met betrekking tot belangenconflicten
Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling eigen aan ons kantoor met betrekking tot onze nevenactiviteit als bankagent een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

assurmifid

Transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.
U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: claudia.vlassaks@liba.be, of via telefoon op het volgende nummer: 089/464606.

Beleid met betrekking tot verloning, geschenken en voordelen in natura

Ons kantoor is er zich van bewust dat verloning van onze medewerkers evenals het ontvangen van geschenken en voordelen in natura mogelijk voor belangenconflicten kunnen zorgen met cliënten.
In het licht hiervan voert ons kantoor een beleid met betrekking tot verloning, geschenken en voordelen in natura.

 

Verloning

Om de dienstverlening te optimaliseren heeft ons kantoor er voor gekozen om voor haar medewerkers deels met variabele verloning te werken. Deze variabele vergoedingen zullen echter steeds aan de volgende principes voldoen:

 • PRINCIPE 1: BEPERKTE VARIABELE VERGOEDING
  De variabele vergoeding zal ten allen tijde slechts een beperkt deel uitmaken van de totale vergoeding.
 • PRINCIPE 2: GEEN COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN PER PRODUCT
  De variabele vergoeding niet wordt bepaald op basis van de verkoop van welbepaalde producten (geen zgn. ‘product van de maand’), maar zal steeds worden bepaald op basis van een globaliteit van prestaties, waaronder:
 • Kwaliteit van het geleverde werk;
 • Tevredenheid van de cliënten;
 • Globale commerciële doelstellingen;
 • Kennis van de AssurMiFID-regelgeving.

De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van een variabele vergoeding zal steeds voldoende lang zijn.

 

Geschenken en voordelen in natura

Behoudens kleine en in de praktijk gangbare relatiegeschenken verbiedt ons kantoor (inclusief haar medewerkers) het om klanten voordelen in natura en/of geschenken te geven aan cliënten en/of te ontvangen van cliënten.
Ons kantoor ziet er ook op toe dat noch aan het kantoor, noch aan haar medewerkers van verzekeringsmaatschappijen welke incentives (reizen, restaurantbezoeken, multimedia-apparaten, …) dan ook worden ontvangen.

Indien u meer uitgebreide informatie wilt, kunt u die hier vinden.